கத்தார் செனேயாவில் 200 படுக்கைகள் கொண்ட பொது கள மருத்துவமனை - படங்கள்


கத்தார் செனேயாவில் 200 படுக்கைகள் கொண்ட பொது கள மருத்துவமனை அவசர, வெளிநோயாளர் மற்றும் கொரோனா மருத்தவ வசதிகளை வழங்குவதற்காக கடந்த 11 ஆம் திகதி திறக்கப்பட்டது.

திறக்கப்பட்ட கள வைத்தியசாலையின் படங்கள்;